• REGULAMIN PÓŁKOLONII

  REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS BASKET FUN WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

  Każdy Uczestnik półkolonii ma prawo do:

  1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii i wnoszenia własnych propozycji programu,
  2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie szkoły za wiedzą i zgodą wychowawców/trenerów,
  3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas półkolonii,
  4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców,
  5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań,
  6. Wnoszenia próśb i skarg.

  Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek: 

  1. Przestrzegać warunków niniejszego regulaminu,
  2. Posiadać ubezpieczenie NNW,
  3. Przestrzegać harmonogram dnia, w czasie wolnym i podczas zajęć ściśle stosować się do poleceń wychowawców/trenerów przestrzegając programu półkolonii, Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku,
  4. Posiadać codziennie strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpety, buty zmienne, gumka do długich włosów), plecak na prowiant i wodę, bidon/butelkę na wodę (woda jest na miejscu),
  5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szczególności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali gimnastycznej, boisku, podczas wycieczek, przestrzegania przepisów ppoż.,
  6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę,
  7. Informować wychowawców i trenerów o złym samopoczuciu i stanie zdrowia uniemożliwiającym udział w zajęciach sportowych,
  8. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców/trenerów,
  9. Okazywać szacunek i kulturę wobec innych uczestników, kadry oraz personelu szkoły,
  10. Dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom,
  11. Dbać o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

  Ponadto:

  • Uczestnicy półkolonii ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą,
  • Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zgłoszeni przez nich uczestnicy półkolonii są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach sportowych,
  • Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęci i filmów z udziałem uczestników półkolonii w serwisach internetowych Szkoły i UKS Basket Fun,
  • Zajęcia programowe odbywają się w godz. 7.00-16.30, zbiórka i odbiór dzieci następuje w szkole po zgłoszeniu wychowawcy, proszę przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 7.45 i odbierać do godz. 16.30,
  • Pierwszego dnia półkolonii, w miarę możliwości, dzielimy dzieci na grupy pod względem wieku i ewentualnych przyjaźni, do końca trwania półkolonii przestrzegamy podziału. Jeśli chcą Państwo, żeby dzieci były w jednej grupie z kolegami i koleżankami proszę przyjechać wcześniej, a nie na ostania chwilę. Dezorganizuje to pracę wychowawców i zaburza plan całej półkolonii. Dwie lub cztery ostatnie grupy są przeznaczone dla dzieci z klas IV-VI i dla rodzeństw: starsze dziecko (kl. IV-VI)-młodsze dziecko (kl. I – III), pozostałe dla dzieci z klas I-III,
  • W związku z organizacją półkolonii nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat (bilety wstępu, przejazdy…)
  • Jeśli dziecko może samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub ma być odbierane przez osobę nie będącą opiekunem prawnym proszę wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony Szkoły i www.uksbasketfun.pl) i pierwszego dnia półkolonii przekazać wychowawcy grupy,
  • Bardzo proszę ubierać dzieci stosownie do panujących warunków atmosferycznych,
  • Uczniowie szkoły, w której jest półkolonia, nie korzystają z szafek szkolnych, jedynie z szatni przygotowanej przez organizatora,
  • Na każdych zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko czegoś nie umie i sobie nie poradzi.
  • Program szczegółowy jest uzależniony w dużej mierze od MPK, więc proszę się nie denerwować, jeśli grupa już powinna wrócić do Szkoły, a jeszcze jej nie ma.
  • Podczas półkolonii obowiązuje zakaz używania telefonów i gier komputerowych.

  Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć, drugie śniadanie, obiad. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.
  Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie bez podania przyczyny.

  W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii (niezależnie od przyczyny) opłata nie zostaje zwracana.

  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii, zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu innych uczestników półkolonii, zaburzających plan pracy i funkcjonowanie półkolonii.