• REGULAMIN PÓŁKOLONII

  REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS BASKET FUN WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

  Każdy Uczestnik półkolonii ma prawo do:

  1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii i wnoszenia własnych propozycji programu,

  2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie szkoły za wiedzą i zgodą opiekunów,

  3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas półkolonii,

  4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców,

  5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań,

  6. Wnoszenia próśb i skarg.

  Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek: 

  1. Przestrzegać warunków niniejszego regulaminu,

  2. Posiadać ubezpieczenie NNW,

  3. Przestrzegać harmonogramu dnia, w czasie wolnym i podczas zajęć ściśle stosować się do poleceń wychowawców/trenerów przestrzegając programu półkolonii, Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku,

  4. Posiadać codziennie (od pierwszego dnia półkolonii) strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpety, buty zmienne na jasnej podeszwie, gumka do długich włosów), strój na basen (ręcznik, stój kąpielowy, klapki itp.), plecak na prowiant i wodę, bidon/butelkę na wodę (woda jest na miejscu)

  5. Bezwzględnego podporządkowania się przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szczególności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali gim., boisku, podczas wycieczek, zajęć w wodzie, przestrzegania przepisów ppoż.,

  6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę,

  7. Informować wychow. i trenerów o złym samopoczuciu i stanie zdrowia uniemożliwiającym udział w zajęciach sportowych,

  8. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców/trenerów,

  9. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu szkoły,

  10. Dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom,

  11. Dbać o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

  Ponadto:

  • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami dot. półkolonii zamieszczanymi na stronie internetowej Szkoły i www.uksbasketfun.pl, w szczególności: zasady organizacyjne/ekwipunek na półkolonie,

  • Uczestnicy półkolonii ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą,

  • Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zgłoszeni przez nich uczestnicy półkolonii są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach sportowych,

  • Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęci i filmów z udziałem uczestników półkolonii w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Szkoły i UKS Basket Fun,

  • Zajęcia programowe odbywają się w godz. 7.00-16.30, zbiórka i odbiór dzieci następuje w szkole po zgłoszeniu wychowawcy, proszę przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 7.45 i odbierać do godz. 16.30,

  • Pierwszego dnia półkolonii przydzielamy dzieci do grup. W miarę możliwości dzielimy dzieci pod względem wieku i ewentualnych przyjaźni, do końca trwania półkolonii przestrzegamy podziału. Przydział do grup odbywa się w godz. 7.00-8.00. Jeśli chcą Państwo, żeby dzieci były w jednej grupie z kolegami, proszę przyjechać wcześniej i dokonać zapisu.
   Początkowe grupy są przeznaczone dla klas 1-3, jedna – dwie ostatnie grupy dla dzieci z klas 4-7,

  • W związku z organizacją półkolonii nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat (bilety wstępu, przejazdy…)

  • Jeśli dziecko może samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub ma być odbierane przez osobę nie będącą opiekunem prawnym proszę wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony Szkoły i www.uksbasketfun.pl) i przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii podczas zapisu dziecka do grupy,

  • Jeśli w planie jest wyjście na lodowisko, trampoliny itp. proszę zaopatrzyć dzieci w odpowiedni strój/sprzęt,

  • Bardzo proszę zaopatrzyć dzieci w śniadanie i ubierać stosownie do panujących warunków atmosferycznych,

  • Na każdych zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko czegoś nie umie i sobie nie poradzi.

  • Na terenie Szkoły obowiązuje obuwie zmienne.

  • Podczas półkolonii obowiązuje zakaz używania telefonów i gier komputerowych.

  Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć, obiad (drugie danie, wodę, soczek i owoc)

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie. Sprawy nie określone przez regulamin rozstrzyga organizator.

  Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie bez podania przyczyny.

  W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii (niezależnie od przyczyny) opłata nie zostaje zwracana.

  Uczestnika nie może zastąpić inne dziecko.

  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii, zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu innych uczestników półkolonii, zaburzających plan pracy i funkcjonowanie półkolonii.

  ZASADY ORGANIZAYCYJNE – PÓŁKOLONIE ZIMA 2020