• REGULAMIN PÓŁKOLONII

  REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS BASKET FUN WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

   

  1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii i wnoszenia własnych propozycji programu,

  2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie szkoły za wiedzą i zgodą wychowawców/trenerów,

  3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas półkolonii,

  4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców,

  5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań,

  6. Wnoszenia próśb i skarg.

  Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek: 

  1. Przestrzegać warunków niniejszego regulaminu,

  2. Posiadać ubezpieczenie NNW,

  3. Przestrzegać harmonogramu dnia, w czasie wolnym i podczas zajęć ściśle stosować się do poleceń wychowawców/trenerów przestrzegając programu półkolonii, Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku,

  4. Posiadać codziennie strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpety, buty zmienne, gumka do długich włosów), plecak na prowiant i wodę, bidon/butelkę na wodę (woda jest na miejscu),

  5. Bezwzględnego podporządkowania się przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szczególności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali gimnastycznej, boisku, podczas wycieczek, zajęć w wodzie, przestrzegania przepisów ppoż.,

  6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę,

  7. Informować wychowawców i trenerów o złym samopoczuciu i stanie zdrowia uniemożliwiającym udział w zajęciach sportowych,

  8. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców/trenerów,

  9. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu szkoły,

  10. Dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom,

  11. Dbać o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

  Ponadto:

  • Półkolonia jest przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat (SP 4), 6-12 lat (SP 113)
  • Uczestnicy półkolonii ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą,

  • Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zgłoszeni przez nich uczestnicy półkolonii są zdrowi i nie posiadają przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach sportowych,

  • Zajęcia programowe odbywają się w godz. 7.00-16.30, zbiórka i odbiór dzieci następuje w szkole po zgłoszeniu wychowawcy, proszę przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 7.45 i odbierać do godz. 16.30,

  • Pierwszego dnia półkolonii przydzielamy dzieci do grup. W miarę możliwości dzielimy dzieci pod względem wieku i ewentualnych przyjaźni, do końca trwania półkolonii przestrzegamy podziału. Przydział do grup odbywa się w godz. 7.00-8.00. Jeśli chcą Państwo, żeby dzieci były w jednej grupie z kolegami, proszę przyjechać wcześniej i dokonać zapisu.
   Początkowe grupy są przeznaczone dla klas 1-3, jedna – dwie ostatnie grupy dla dzieci z klas 4-6.

  • W związku z organizacją półkolonii nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat (bilety wstępu, przejazdy…)

  • Jeśli dziecko może samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub ma być odbierane przez osobę nie będącą opiekunem prawnym proszę wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony Szkoły i www.uksbasketfun.pl)

  • Jeśli w planie jest wyjście na basen/lodowisko, proszę zaopatrzyć dzieci w odpowiedni sprzęt.

  • Bardzo proszę zaopatrzyć dzieci w śniadanie i ubierać stosownie do panujących warunków atmosferycznych.

  • Na każdych zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko czegoś nie umie i sobie nie poradzi.

  • Program szczegółowy jest uzależniony w dużej mierze od MPK, więc proszę się nie denerwować, jeśli grupa już powinna wrócić do Szkoły, a jeszcze jej nie ma.

  • Na terenie Szkoły obowiązuje obuwie zmienne.

  • Podczas półkolonii obowiązuje zakaz używania telefonów i gier komputerowych.

  Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć, obiad, owoc, wodę.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie bez podania przyczyny.

  W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii (niezależnie od przyczyny) opłata nie zostaje zwracana.
  Uczestnika nie może zastąpić inne dziecko.

  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii, zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu innych uczestników półkolonii, zaburzających plan pracy i funkcjonowanie półkolonii.

  Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin półkolonii jest mi znany.